Všechny články

Časová osa - Šemíkův břeh

Hodnocení uživatelů: 5 / 5

Aktivní hodnoceníAktivní hodnoceníAktivní hodnoceníAktivní hodnoceníAktivní hodnocení
 

Průběh změny územního plánu pro záměr Šemíkův břeh:

2017

FÁZE PODNĚTU NA ZMĚNU, číslo 70/2017

 

TERMÍN: leden 2017

Vytvořena podkladová studie pro změnu Územního plánu hl. m. Prahy

Navrhovatel: SEBRE, a.s.

Generální projektant: FIALA+NĚMEC s.r.o.

 

Termín: 31. 5. 2017

Akce: 25. Zasedání Rady městské části Praha 5

Usnesení: 25/697/2017

Rada městské části Praha 5 souhlasí s podnětem na pořízení změny ÚP hl. m. Prahy pro záměr „Šemíkův břeh“ se sjednáním smlouvy (např. plánovací, o spolupráci či jiné), k zajištění financování infrastruktury obce

Hlasování: pro 7 (T. Homola nebyl přítomen)

Členové rady: P. Richter (starosta, TOP09), M. Slabý (ANO 2011), L. Herold (ODS), V. Šolle (KDU-ČSL), T. Homola (STAN), R. Palovský (TOP09), P. Lachnit (ANO 2011), J. Trojánek (ANO 2011), M. Damašek (TOP09)

Termín: 13. 11. 2017

Akce: 29. jednání Komise Rady hl. m. Prahy pro změny územního plánu hl. m. Prahy

 

Podnět č. 70/2017 – MČ Praha 5, k. ú. Smíchov

-          Jedná se o změnu funkčního využití plochy z funkce SP a VRÚ na SV-H z důvodu realizace záměru „Šemíkův břeh“

-          Pořizovatel změny ÚP spíše doporučuje (pořizovatel je MČ Praha 5). Změna umožní zatraktivnění západní části nábřeží a dotvoření Strakonické ulice.

-          IPR podnět na změnu ÚP nedoporučuje: Rušení ploch pro sport v rozsahu 2,8 ha je nežádoucí. Severní část území se nachází v nechráněném záplavovém území. Využití pozemku omezeno vodovodními řady DN600 a DN700 a jejich ochranným pásmem.

 

Diskuze: Ing arch. Vacek uvedl, že jde o jednu z mála rezerv na území hl. m. Prahy a byla by škoda ji zastavět. Jde o kvalitní sportovní plochu nedaleko centra města. Ing. Harmul uvedl, že sportovišť je v Praze nedostatek a se změnou nesouhlasí.

 

Vzhledem k výše uvedené navrhl předseda komise hlasovat o doporučení nezahajovat pořízení změny: pro 10 / proti 0 / zdržel se 0

Komise NEDOPORUČUJE zahájit pořizování změny ÚP na základě podnětu 70/2017.

 

Termín: 7. 12. 2017

Akce: 10. jednání Výboru pro územní rozvoj a územní plán ZHMP

 

-          Bc. Herold (zástupce starosty MČ Praha 5): uvedl, že propustnost daného území, zatraktivnění a prodloužení náplavky až do těchto míst by bylo přínosem pro MČ Praha 5. Předpokládají domluvu s investorem na jiném řešení, tak aby nezmizely na území městské části sportovní plochy. Jedná se o uzavřené ne příliš funkčního sportoviště.

 

-          D. Hodek: uvedl, že z okolní zástavby koukají na celkem nevzhlednou halu. Osobně si myslí, že ve chvíli vzniku bytové zástavby by toto mohlo dokreslit pohled z druhého břehu a i zlepšit celkový průjezd. Navrhl proto, aby tento podnět byl ponechán mezi podněty doporučenými ke schválení.

 

-          Miloš Růžička: uvedl, že si osvojuje návrh RNDr. Plamínkové na přeřazení tohoto podnětu do doporučených k neschválení.

-          Mgr. Kolínská: požádala o přerušení daného podnětu. Jedná se o poměrně velkou změnu v rámci citlivého území.

VURM souhlasí s přerušením podnětu č. 70/2017: pro 4 / proti 0 / zdržel

Návrh nebyl přijat

 

VURM nedoporučuje schválení podnětu č. 70/2017: pro 2 / proti 0 / zdržel 5

Z důvodu nepřijetí ani jednoho usnesení, proběhlo opětovné hlasování o přerušení podnětu: pro 7 / proti 0 / zdržel 0

2018

Termín: 18. 1. 2018

Akce: 11. jednání Výboru pro územní rozvoj a územní plán ZHMP

-          Ing. Richter: uvedl, že MČ Praha 5 má k tomuto podnětu doporučující stanovisko za podmínky uzavření investorské smlouvy, která bude do určité miry kompenzovat v řádu desítek milionů korun možnost vybudování nového sportoviště právě z těchto prostředků.

 

-          M. Ferjenčík: uvedl, že byl osloven zástupci žadatele, kteří mu uvedl, že by každá ze dvou zainteresovaných organizací přispěla městské části 35 mil. Kč, celkem tedy 70 mil. Kč. Hřiště SK Smíchov je v tuto chvíli nevyužívané. V návrhu Metropolitního plánu je na tomto území navržena obytná zástavba. Je ochoten toto pustit dale.

 

VURM doporučuje schválení podnětu č. 70/2017.

Pro 8 / proti 0 / zdržel se 1

 

Termín: 5. 6. 2018

Akce: Usnesení č. 1334 Rady hl. m. Prahy k návrhům na pořízení změn vlny 14 ÚP SÚ hl. m. Prahy na území správního obvodu Prahy 5

Usnesení: souhlasí s návrhy na pořízení změn vlny 14 ÚP SÚ hl. m. Prahy... zkráceným způsobem

 

FÁZE NÁVRHU NA ZMĚNU, ČÍSLO Z3205/14

 

Termín: 14. 6. 2018

Akce: 38. zasedání Zastupitelstva hl. m. Prahy

-          usnesením 38/111 byl schválen podnět na změnu území

-          změna dostala číslo Z3205/14

Termín: 11. 9 2018

Akce: Zasedání Zastupitelstva MČ Praha 5

35. bod: Memorandum „Šemíkův břeh“

Předkladatel: Ing. Pavel Richter, starosta MČ Praha 5

Výsledek hlasování: memorandum bylo zastupitelstvem schváleno s jedinou úpravou – 30. mil. Kč půjde do rozpočtu MČ Praha 5 (místo původně navrhované výstavby nové tribuny Rugby Club Tatra Smíchov)

-          Spolek Za lepší Smíchov interpeloval tento bod:

 

-          Pro schválení memoranda hlasovaly tyto strany: TOP09, STAN, ODS, ANO a KDU-ČSL

-          Proti schválení memoranda: Strana zelených, Česká pirátská strana, ČSSD, Živá Praha 5

INTERPELACI SPOLKU NALEZNETE V PŘÍLOHÁCH NA KONCI TOHOTO ČLÁNKU.

 

PŘEDPOKLAD

 

Konec října 2018 – IPR by měl odevzdat vyhotovenou studii SEA

Listopad 2018 – veřejné projednávání změny 3205/14 – dotčené orgány podávají námitky

Přelom 2018/2019 – Zastupitelstvo hl. m. Prahy by mělo projednávat schválení či neschválení změny Územního plánu hl. m. Prahy pro záměr Šemíkův břeh

 

 

Přílohy:
Stahnout tento soubor (memorandum_semikuv_breh.pdf)Interpelace spolku k memorandu[ ]???228 kB