Portfolio

Smíchov Business Park

Smíchov Business Park

Smíchov Business park - rekonstrukce bývalé Radlické Mlékárny, Smíchov Real Estate, a.s.
Stav: územní řešení, dokončení - 2020

Území se nachází v městské části Praha 5 - Smíchov, mezi ulicemi Nádražní a Strakonická. Blok tvoří 2 polyfunkční komplexy- Factory Office Centre (F.O.C.) naproti Smíchovskému nádraží a areál investora Smíchov Business Park. Řešené území je ze severu ohraničeno ulicí Rozkošného, z východu Strakonickou, z jihu areálem K & V Elektro a ze západu ulicí Nádražní a zmíněným komplexem F.O.C. Objekty na přilehlých parcelách tvoří ze severu nedokončená část bloku, s výrazným 5-ti podlažním nárožním domem a solitérní objekty čerpací stanice. Při jižní straně se nacházejí skladovací a technické objekty. Ze strany od nádraží se nachází schwarzenbergský solitérní objekt č.p. 28 a funkcionalistický objekt trafostanice, rovněž solitér.

Nové a staré budovy v areálu tvoří propojenou skrumáž. Základ tvoří komplex bývalé Radlické mlékárny, rekonstruovaný pro novou funkci. Část směrem k frekventované Strakonické pro administrativu a fitness, k Nádražní pro administrativu, zvláště v nových částech Da E. Plochy před budovami slouží pro parkování. Vjezd do areálu je dnes možný z ulice Rozkošného, kde jsou betonovými hradidly vymezeny 2 pruhy, vedle výjezdu z čerpací stanice. Vjezd je dosažitelný pouze z ulice U královské louky, a to provizorní spojkou nad čerpací stanicí, neboť ulice Rozkošného je slepá a v ústí do Nádražní ukončena. Vstupy pro pěší jsou z ulic Rozkošného a Nádražní, dobře dosažitelné MHD.

Návrh:

Areál reaguje na postupnou transformaci Smíchova z průmyslné čtvrti přelomu 19. a 20. století na modernou městskou část sloužící z převážné části pro bydlení, administrativu a obchod. Navržené objemy završují proměnu opuštěného bloku z konce 90. let na živoucí polyfunkční centrum uprostřed Smíchova. Mlékárna prošla mnoha rekonstrukcemi a dostavbami. Záměrem investora je komplex scelit, dát mu jednotnou tvář. Vrátit komplexu industriální vzhled. Řeší to odbouráváním přístaveb, které znehodnocují vzhled místa. Barevným sjednocením fasád. Výměnou plastových oken z 90. let za vhodnější hliníkové s dělením připomínajícím fabriku. Navržené objemy jsou jasně odlišitelné od stávajících.

Návrh přidává 5 novotvarů do komplexu:

. Jedná se o novostavbu kolem stávající nárožní věže objektu A, resp. přístavbu ke stávajícímu objektu A. Pětipodlažní věž sloužila v minulosti jako zásobárna vody. Dnes jsou v ní umístěny kanceláře a je srostlá s kotelnou a komínem. Amorfní tvar nové sedmipodlažní stavby ji z části začlení do sebe a z části ji nad stávající kotelnou překlenuje. V interiéru je stará věž obalená novou budovou. Vzniká mix starého a nového jak zvenku, tak zevnitř. Zorientování organické formy v stávající pravoúhlé zástavbě pomůže přímé „odřezání" formy u komína. Řez je zvýrazněný horizontálním stíněním z červených prosklených desek. Stavba má jedno podzemní a 7 nadzemních podlaží. Dům je nepravidelného tvaru o půdorysných rozměrech cca 27,5x29m s obloukovou fasádou zejména v jižní části, kde se dům s každým podlažím půdorysně rozšiřuje a tvoří tak po výšce šikmou fasádu. Dům navazuje severní částí na stávající pětipodlažní stavbu, přes kterou je v 7. podlaží částečně překonzolován. Zde je jasně čitelná mezera mezi stávajícím a dostavěným.

2. Další přidaná hmota je umístěna nad objektem A. Dynamický tvar nástavby plynule přechází do střechy a sérií světlíku dobíhá až k „motýlovi".

3. Prostor vnitrobloku za komínem odděluje pultová střecha z 90.let. Stoupá od terénu u budovy D nad 1 NP objektu A. Skleněné lobby navržené v tomto místě propojuje protilehlé objekty a slouží jako komunikační jádro celého Business Parku.

4. Sedmipodlažní objekt E bude navýšen o nástavbu v SNP. Tvarem kopíruje půdorysné rozměry nižších podlaží. Jelikož je hmota umístěna v centru komplexu aje ohraničena z každé strany stávající zástavbou, tak nevnáší do území výškové extrémy. Fasáda bude celoprosklená.

. Poslední umístěný objem je 3-podlažní podzemní parking přístupní z ulice Strakonická. Garáž je situována mimo stávajících konstrukcí na jižní straně pozemku. Vjezd je obsluhován rampou kolmou na ulici Strakonická.
 
 

Datum

9. říjen 2018

Štítky

Developerské projekty