Všechny články

Otevřený dopis zastupitelům projektu Šemíkův břeh

Hodnocení uživatelů: 5 / 5

Aktivní hodnoceníAktivní hodnoceníAktivní hodnoceníAktivní hodnoceníAktivní hodnocení
 

Otevřený dopis spolku Za lepší Smíchov zastupitelům městské části Praha 5 a Hlavního města Prahy a dalším dotčeným orgánům ohledně nepodpoření změny platného Územního plánu hl. m. Prahy pro záměr Šemíkův břeh

Vážené zastupitelky, vážení zastupitelé, vážené dámy a vážení pánové,

obracíme se na Vás s žádostí o posouzení našich podnětů a argumentů k právě probíhající změně funkčního využití ploch na Smíchovském nábřeží – jižně od železničního mostu na pozemku současného stadionu SK Smíchov a sportovního centra Erpet – vyžádané pro projekt Šemíkův břeh.

Na území o rozloze 2,75 hektarů (parc. č. 562, 563, 564, 566/1, 566/2, 566/3, 567/1, 567/2) investor SEBRE a. s. plánuje vystavět masivní komplex komerčně-rezidenčních budov. Název projektu je Šemíkův břeh. Pro tento záměr investor požádal o změnu stávajícího platného územního plánu z funkčního využití Sport (SP) na Všeobecně smíšená (SV-H). Změna Z3205/14 je v současné době ve fázi návrhu a probíhá zkráceným postupem. ZHMP dne 14. 6. 2018 tuto změnu podpořilo s odůvodněním, že projekt pomůže zatraktivnění západní části nábřeží a dotvoření Strakonické ulice. I přesto, že Komise Rady hl. m. Prahy pro změny územního plánu hl. m. Prahy a Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy podnět na změnu nedoporučili z důvodů, že severní část území se nachází v nechráněném záplavovém území, využití pozemku je omezeno vodovodními řády DN600 a DN700 a jejich ochranným pásmem a že není žádoucí rušit plochy pro sport.

Spolek Za lepší Smíchov, zastupující postoj a zájmy mnoha občanů z okolí, souhlasí, že oblasti kultivace a zvýšení prostupnosti prospěje. Uvítáme také rekreační zelenou plochu kolem řeky a lávku na Císařskou louku. Nesdílíme ale názor, že je nutné pro zajištění této veřejné infrastruktury obětovat rozlehlé fungující sportoviště a nahradit ho komerční zástavbou, ještě v době, kdy ve spádové oblasti sportoviště přibude na deset tisíc nových obyvatel.

Nicméně stěžejním argumentem proti změně územního plánu je, že vybudování pětipatrového komplexu bude pro místní obyvatele znamenat uzavření doposud otevřeného prostoru Strakonické ulice. Je nutné zmínit, že Strakonická ulice je v této části čtyřproudá a obsluhuje i kamionovou dopravu. Pro srovnání: Legerova ulice je tříproudá. Se čtyřproudou ulicí se pojí nadstandardní hladina hluku, smog a prach, které se kvůli zastavění budou koncentrovat ve Strakonické ulici a značně zhorší již dnes špatné životní podmínky. Nebráníme se zastavování nevyužitých ploch, spíše naopak. V nejbližším okolí zmiňovaného území se však plánuje celkem pět dalších developerských projektů plus celé Smíchov City a Zlatý Lihovar. S tím souvisí obava, že tato masivní zástavba Smíchova povede ke kolapsu již nyní vytížené veřejné i individuální dopravy. I proto zastáváme názor, že není nutné zastavět jedinou větší sportovní plochu v okolí.

Jakožto zastupitelstvo hájící zájmy současných obyvatel Vás tímto dopisem žádáme o nepodpoření změny funkce území a zasazení se o kultivaci a zpřístupnění jak areálu, tak území s ním přímo sousedícím bez obětování jedinečného sportovního areálu komerčním zájmům.

Děkujeme Vám za zvážení naši žádosti a rozhodnutí ve prospěch občanů.

Za spolek Za lepší Smíchov,

Předseda spolku: Bc. Viktor Veselý, DiS.

Zakládající členové spolku:
MUDr. Zora Venclíková
Ing. Mgr. Jana Lastivková Ph.D.
Ing. Arch. Andrej Lopatin
Mgr. Daniela Vašíčková
Ing. Vojtěch Cuchý

S podporou spolků:
Za lepší Barrandov, z.s.
Přátelé Malvazinek, z.s.
Cibulka, z.s.
Spolek za záchranu Klamovky, z.s.
Prokopovo, z.s.
Měchurka, z.s.
Praha 5 - Radlice, z.s.
Ekologická a humanitární služba občanů Na Farkáně, z.s.
Taneční centrum Praha, z.ú.
Mezinárodní centrum tance, z.s.

a občanské platformy Prahy 5 "ZaPět"


SEZNAM ADRESÁTŮ OTEVŘENÉHO DOPISU

Zastupitelé MČ Praha 5

Ing. Tomáš Adamják
Ondřej Kreidl
MUDr. Michal Bednář
JUDr. Petr Lachnit
Mgr. Lukáš Budín
MUDr. Zlatko Marinov
Viktor Čahoj
Josef Matoušek
RNDr. Viktor Cais
Bc. Bohdana Milatová DiS.
Pavel Chramosta
Ing. Tomáš Mysliveček
Ing. Josef Cuhra
RNDr. Radomír Palovský CSc.
Bc. Martin Damašek
MUDr. Lidmila Pochopová
Mgr. Zdeněk Doležal
Mgr. Martina Pokorná
Josef Endal
Mgr. Nadežda Priečinská
Ing. Martin Frélich
Ing. Pavel Richter
Ing. arch. Zuzana Hamanová
Mgr. Lucie Roučková Ph.D.
Mirka Havlová
Martin Slabý
Bc. Lukáš Herold
Mgr. Jan Smetana
doc. Dr. phil. Pavel Himl
Mgr. Vít Šolle
Petr Hnyk
PhDr. Marie Sternová Ph.D.
JUDr. Tomáš Homola
Mgr. Jakub Suchel
Ing. Jan Kárník
Ing. Jarmila Svobodová
Ing. Vítězslav Katzer
Jan Trojánek
MUDr. Radek Klíma
PhDr. Marie Ulrichová - Hakenová
Ing. Karel Klíma
Ing. Ondřej Velek
Mgr. Petra Komárková
Vojtěch Zapletal
Bc. Tatiana Konrádová

Zastupitelé Hlavního města Prahy

Mgr. Alexander Bellu
Ing. Ondřej Martan
Ing. Jarmila Bendová
Ing. Ivan Mikoláš
PhDr. Helena Briardová
Mgr. Ondřej Mirovský, M.EM
Ing. Karel Březina
Ing. Patrik Nacher
Mgr. Petr Bříza
Radomír Nepil
Mgr. Jan Čižinský
Ing. Jiří Nouza
Doc. Ing. Mgr. Martin Dlouhý, Dr., MSc.
Hana Nováková
Ing. Marek Doležal
Ing. Václav Novotný
Petr Dolínek
JUDr. Petr Novotný
PharmDr. Petr Fifka
PaedDr. Jiří Pilař
Ing. Karel Grabein Procházka
RNDr. Jana Plamínková
Bc. Libor Hadrava
RNDr. Marcela Plesníková
Ing. Jiří Haramul
Mgr. Petr Prchal
Ing. Michal Hašek
Ing. Ondřej Prokop
JUDr. Monika Hášová
Ing. Pavel Richter
Daniel Hodek
Ing. Mgr. Irena Ropková
Ing. Jiří Hrabák
Ing. Miloš Růžička
JUDr. Ivan Hrůza
Ing. Milan Růžička
RNDr. Tomáš Hudeček, Ph.D.
Mgr. Marta Semelová
Ing. Vladislava Hujová
Jan Slezák
Filip Humplík
PhDr. Matěj Stropnický
JUDr. Jaroslava Janderová
Doc. MUDr. Bohuslav Svoboda, CSc.
Ondřej Kallasch
Petr Šimůnek
MgA. Eliška Kaplický Fuchsová
Mgr. Daniel Štěpán
¨PhDr. Lukáš Kaucký
Mgr. Petr Štěpánek, CSc.
prof. Ing. Eva Kislingerová, CSc.
Jaroslav Štěpánek, MBA
Mgr. Petra Kolínská
František Švarc
Adriana Krnáčová
Ing. Alexandra Udženija
Mgr. Albert Kubišta
JUDr. Vladislava Veselá
Ing. Radek Lacko
Ing. Eva Vorlíčková
Ing. Antonín Lébl
Jan Wolf
Viktor Mahrik
Adam Zábranský
Mgr. Lukáš Manhart

Odbor územního rozvoje MHMP
Ing. Martin Čemus - ředitel odboru

Odbor ochrany prostředí MHMP
RNDr. Štěpán Kyjovský - ředitel odboru
Ing. Michael Macourek - specialista posuzování vlivů na životní prostředí

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Ing. Klára Dostálová - Ministryně pro místní rozvoj
Ing. Marcela Pavlová - Náměstkyně pro řízení sekce výstavby a veřejného investování

Institut plánování a rozvoje HMP
Mgr. Ondřej Boháč - ředitel IPR
Ing. arch. Michal Bartošek - specialista pro architekturu a územní plánování
Ing. Martin Čálek - specialista pro koncepci dopravy
RNDr. Ivo Caha - specialista životního prostředí
RNDr. Ph.D. Tomáš Brabec - specialista analýz a prognóz
Mgr. Kristýna Drápalová - specialista územně analytických podkladů
Ing. Jan Fišer - specialista životního prostředí
prof. Ing. arch. Roman Koucký - vedoucí kanceláře KMP
Ing. arch. Ph.D. Pavla Melková - člen GR, IPR PRAHA, ředitelka Sekce detailu města
Ing. arch. Ivana Benešová Kubáková - specialista systému veřejného vybavení
Mgr. Jan Richtr - vedoucí kanceláře krajiny a zelené infrastruktury
Ing. arch. Kristina Ullmannová - vedoucí kanceláře veřejného prostoru
Ing. arch. Dominik Aleš - vedoucí kanceláře podpory území)

 

Připravila: Aleška Doušová